LỊCH BẢO DƯỠNG MIỄN PHÍ

Ngày Đăng : 23/06/2020 - 10:41 AM
Trong sổ bảo hành cấp cho khách hàng có chín (09) phiếu bảo dưỡng định kì để sử dụng dịch vụ này.

 

Phiếu bảo dưỡng miễn phí được chia làm ba loại với thời hạn sử dụng và nội dung khác nhau.

Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 1” có một (01) phiếu;

Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 2” có năm (05) phiếu;

Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 3” có ba (03) phiếu.

– Phiếu số 1: Sử dụng trong vòng 4 tháng đầu tiên.
– Phiếu số 2: Sử dụng từ tháng thứ năm đến tháng thứ mười
– Phiếu số 3: Sử dụng từ tháng thứ mười một đến tháng thứ mười bốn.
– Phiếu số 4: Sử dụng từ tháng thứ mười lăm đến tháng thứ mười tám.
– Phiếu số 5: Sử dụng từ tháng thứ mười chín đến tháng thứ hai mươi hai.
– Phiếu số 6: Sử dụng từ tháng thứ hai mươi ba đến tháng thứ hai mươi sáu.
– Phiếu số 7: Sử dụng từ tháng thứ hai bảy đến tháng thứ ba mươi.
– Phiếu số 8: Sử dụng từ tháng thứ ba mươi mốt đến tháng thứ ba mươi tư.
– Phiếu số 9: Sử dụng từ tháng thứ ba lăm đến tháng thứ ba tám.

Go Top